1. Ledningsstyrt – Forskning visar att om initiativet till jämställdhetsarbetet kommer från högsta ledningen är det större chans att arbetet blir lyckat och hållbart. Att ledningen är tydlig och ställer krav på vad som ska göras och vad som förväntas skapar goda förutsättningar till förändring.

 

  1. Intern kulturförändring – Fokusera jämställdhetsarbetet mot arbetsplatskulturen. Att arbeta med den interna kulturen, jargongen och olika normer för arbetsplatsen är det som ger bäst förutsättningar för en inkluderande miljö där många olika människor kan trivas och vilja jobba kvar. Företaget eller organisationen blir även mer trovärdig och tydlig i det externa jämställdhetsarbetet, tex. i rekrytering, annonser och marknadsföring.

 

  1. Satsa på chefer – Chefer fungerar ofta som kulturbärare på arbetsplatsen. Det är därför väldigt verkningsfullt att varje chef dels får kunskaper i jämställdhetsarbete och sedan ges ansvar för att arbetsgruppen ska bidra till ökad jämställdhet och en god arbetsplatskultur.

 

  1. Formulera ett ”därför”– När det kommer till förändringsarbete är det viktigt att ha ett gemensamt syfte. Formulera anledningar till att företaget/organisationen vill arbeta med jämställdhet. Vad är visionerna och vilka vinster vill ni uppnå? Se även till att sprida detta till hela verksamheten så att alla medarbetare får ett gemensamt ”därför” i arbetet.

 

  1. Medarbetare – Arbetsplatskultur handlar om individer. Alla är bärare av kultur, jargong och normer. Därför är också alla på arbetsplatsen viktiga. Att samlas och tala om vilka gemensamma förhållningsregler och vilket ansvar var och en har för att bidra till en trivsam arbetsplats är därför en stor del i ett hållbart jämställdhetsarbete.
Skip to content