Skapa en mer inkluderande arbetsplats för alla individer oavsett deras fysiska, psykiska eller kognitiva förmåga.  

Samhället är ofta skapat för personer som har en specifik funktionalitet. Det finns alltså en föreställning och en förväntan om att en kropp ska se ut och fungera på vissa sätt. De som lever upp till detta får fördelar. De som inte lever upp till normen för hur en kropp förväntas fungera kan stöta på utmaningar i arbetslivet och på arbetsplatsen.

Funktionsnedsättning är en av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. Inom arbetslivet kan diskrimineringen innebära att individer går miste om jobb eller befordran för att arbetsgivaren inte lever upp till sina skyldigheter att anpassa arbetsmiljön eller arbetsvillkoren. Det kan också handla om att bli trakasserad på sin arbetsplats. Även bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Diskriminering kan uppstå när en verksamhet inte gör tillräckligt för att en person med funktionsnedsättning ska kunna få tillgång till eller delta i verksamheten.

  • Tänk på att alla funktionsvariationer inte är synliga

En funktionsvariation kan vara allt från att ha en kognitiv funktionsvariation,  att använda rullstol eller ha en hörselskada, till att ha adhd eller autism. Hur märkbar eller hur hindrande en funktionsvariation är varierar. Kom ihåg att vi alla har olika behov och våga fråga om du upplever ett behov av anpassning i din arbetsmiljö, för dig själv eller någon annan. 

  • Anpassa det fysiska rummet

Som en konsekvens av detta tar arbetsplatser inte alltid hänsyn till olika utmaningar som människor kan ha. Det kan därför vara bra att ta en runda på just er arbetsplats och se vad som kan orsaka hinder för personer med funktionsvariation, vare sig det handlar om anställda eller besökande. Kanske finns det ingen automatisk dörröppnare, kanske behöver ljudnivån i fikarummet anpassas eller kanske finns behov av en avskilt lugnt rum för fokuserat arbete? Anpassningar i arbetsmiljön brukar gynna alla. Exempelvis de åtgärder som förbättrar arbetsmiljön för personer med en kognitiv funktionsnedsättning förbättrar också arbetsmiljön för människor som inte utsätts för särskilda utmaningar i arbetslivet på grund av sjukdom eller funktionsvariation. Vknas normvandring är en övning för tillgänglighet på arbetsplatsen.

  • Lyssna hellre än att ge råd

Den som lever med en (eller flera) utmaningar har med störst sannolikhet bättre koll än du. Våga fråga, men respektera också att inte alla vill blottlägga hela sin livshistoria för dig över eftermiddagsfikat. Att ge råd till en person som har en funktionsvariation, utan att själv ha erfarenhet inom området, kan kännas jobbigt för personen i fråga. Ingen människa är likadan och ingen funktionsvariation är likadan. 

Skip to content