FN:s globala mål, Agenda 2030, syftar till att uppnå en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Samtliga 193 medlemsländer har förbundit sig till de globala målen för hållbar utveckling. Agendan innefattar totalt 17 mål och 169 delmål.

För att nå de globala målen krävs engagemang från flera olika håll.Företag, verksamheter och organisationer kan göra mycket för att bidra till målen. Oavsett bransch eller storlek på verksamhet går det att göra skillnad.

Att satsa på jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet är att skapa en trygg och öppen arbetsplats. En sådan arbetsplats vill människor associeras med. Var med och skapa en bättre värld – Vkna hjälper er på vägen! 

Så vilka globala mål kan ni närma er genom att jobba med oss? 

Framför allt fyra av målen är aktuella i ett samarbete med Vkna; nr 5 Jämställdhet, nr 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, nr 10 Minskad jämlikhetsamt nr 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Jämställdhet

Målet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Att skapa jämställda arbetsplatser handlar om att alla arbeten ska riktas till alla kön, att alla ska trivas på sin arbetsplats, inte utsättas för diskriminering och ha rättvisa löner. Vkna har tagit fram ett digitalt verktyg för jämställdhet på arbetsplatser. Vkna Jämställdhetsverktyg är en hjälp för arbetsplatser att utveckla sitt jämställdhetsarbete genom att involvera hela personalstyrkan och syftar till att både höja kunskapsnivån samt skapa engagemang och nya arbetssätt.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Detta mål syftar till att senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

Inkluderande arbetsplatser som arbetar för jämställdhet och jämlikhet leder till verksamheter där en ser människor som tillgångar, där olika erfarenheter och kunskaper tas tillvara. Det skapar bättre sociala villkor, en mer öppen arbetsmarknad och rättvisa löner som ger en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt.

Minskad ojämlikhet:

Målet bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Att tillvarata samhällets mänskliga resurser på arbetsmarknaden handlar om att skapa jämlika förhållanden för rekrytering, trivsel, kompetenshöjning och möjlighet att påverka på sitt arbete. Jämlikhet inom arbetsmarknaden handlar om att motverka diskriminering och arbeta för att alla ska finnas på lika villkor.

Vkna har ett digitalt verktyg för mångfald på arbetsplatser. Vkna Mångfaldsverktyg är en hjälp för arbetsplatser att utveckla sitt mångfalds- och jämlikhetsarbete. Utgångspunkten är normkritik och fokus ligger på samtliga sju diskrimineringsgrunder. Verktyget involverar hela personalstyrkan och varvar fakta, kunskaper och övningar.

Fredliga och inkluderande samhällen

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande.

Det finns många faktorer som spelar roll i att skapa ett fredligt och inkluderande samhälle. Jämlika företag är en viktig faktor. Att vara ett företag med kunskap om inkludering är centralt för ett samhälles hållbarhet och trygghet för dess medborgare. Att lära sig normkritik, som våra digitala verktyg bidrar med, är mycket betydelsefullt för att kunna arbeta bort exkluderande faktorer som finns i samhället och på våra arbetsplatser. Det kan handla om allt från exkluderande lokaler till exkluderande rekryteringsannonser.   

Skip to content