Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan kön. Jämställdhet brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Arbetsplatser är i dag inte jämställda. Kvinnor har till exempel högre sjukfrånvaro medan män råkar ut för fler arbetsplatsrelaterade dödsolyckor. Många företag har förstått vikten av ett aktivt jämställdhetsarbete på arbetsplatsen. Till sin hjälp anlitar många en jämställdhetskonsult till dessa frågor. Men vad kan då en jämställdhetskonsult hjälpa till med på arbetsplatser?

Vkna jobbar i första hand med att praktiskt tillämpa jämställdhet och jämlikhet på arbetsplatser. Detta genom att starta samtal och diskussioner kring arbetsmiljö och hur denna kan bli bättre inom olika områden. Bland annat genom att lyfta strukturer och normer och hur dessa kan påverka arbetsplatsen och arbetsmiljön. Detta kan vara att uppmärksamma och försöka bryta en trist jargong som råder på arbetsplatsen som kan bidra till en dålig sammanhållning. Öppna upp för att hitta rätt kompetens (breddad rekrytering) och få den att stanna. Att alla olika människor på arbetsplatsen ska trivas och vilja arbeta kvar. Att få syn på om olika grupper på arbetsplatsen har olika förutsättningar på grund av osynliga normer, till exempel vad gäller möjligheter till karriärsutveckling eller att vara föräldraledig. Även att se vad som fungerar bra och hur detta kan lyftas fram, förstärkas och kommuniceras vidare till medarbetarna.

 

Jämställdhet är mer än en åtgärd

Jämställdhetsarbete är heller inte endast en åtgärd när det redan uppdagats problem, utan ska vara ett självklart moment i arbetsmiljöarbetet. Därför hjälper Vkna företag att arbeta förebyggande mot diskriminering och för en jämställd och jämlik arbetsplats. För detta har Vkna bland annat ett verktyg för praktiskt arbete, samtal och diskussioner kring frågor som rör förutsättningar för män och kvinnor, härskartekniker, trakasserier, normkritik, arbetsplatskultur med mera.

Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder. Det innebär ett löpande arbete för att motverka diskriminering och  främja lika rättigheter och möjligheter. Arbetsgivare med minst 25 anställda ska dessutom dokumentera alla delar av arbetet. Det finns många anledningar att aktivt arbeta med arbetsmiljön på arbetsplatsen.

För Vkna är det viktigt att kontinuerligt föra dialog med medarbetare kring dessa frågor, även om arbetsplatsen inte upplever att de har problem med ojämställdhet. Normer och strukturer påverkar alla människor och ett aktivt arbete med jämställdhet på arbetsplatsen ger många vinster. Det öppnar bland annat upp för samtal kring hur vi vill ha det på arbetsplatsen, hur vi kan agera mer inkluderande samt bli medvetna om normer som kan vara utestängande. Det ger även möjlighet att upptäcka sådant som på sikt kan leda till sämre arbetsmiljö.

Skip to content