Det finns väldigt många vinster med en jämställd arbetsplats. Faktum är att en jämställdhetssatsning kan påverka hela verksamhetens resultat, allt från medarbetarnas trivsel till lönsamheten. Det finns varningssignaler som indikerar att din arbetsplats kan vara lidande på grund av ojämställda förhållanden. Konflikter, trakasserier, hög personalomsättning och sjukfrånvaro är några tecken som kan visa på att dina medarbetare inte trivs. Låg nivå av kreativitet och effektivitet är andra tecken som signalerar att en förändring kan vara av behov.

Det är idag en demokratisk rättighet att kvinnor och mäns åsikter ska värderas lika högt i samhället. Trots det är kvinnor och män inte jämt representerande i beslutshavande positioner på arbetsmarknaden. Med andra ord, kvinnors åsikter får inte ta uttryck i samma utsträckning som mäns. Detta leder till att företag kan gå miste om värdefulla idéer och åsikter. Mångfald på arbetsplatsen bidrar till en mer kreativ miljö i och med att gruppens samansättning då består av fler olika erfarenheter och kompetenser. Genom att interagera med människor från olika bakgrunder ökar även acceptansen och medmänskligheten mot andra människor. I en miljö där utbytet av åsikter och erfarenheter flödar genereras fler kreativa och innovativa lösningar vilket kan bidra till verksamhetens framgång.

Jämställdhet = lönsamhet.
Många företag vänder sig omedvetet endast till en viss grupp människorgenom hur de kommunicerar i jobbannonser till exempel. Detta skapar en ojämställd arbetsmarknad med kvinno- och mansdominerande yrkesgrupper och med fler män än kvinnor i styrelser och på beslutshavande positioner. Det finns inget som visar på att det ska vara fördelaktigt att endast ta till vara på en viss grupps kompetenser på arbetsmarknaden. Studier indikerar istället på motsatsen, exempelvis så är företag där ledningen består av både män och kvinnor mer lönsamma. Företag som vänder sig till hela arbetsmarknaden kommer inte riskera att gå miste om värdefull kompetens och generera högre lönsamhet tack vare det.  

Många unga anser även idag att en jämställd arbetsplats är en attraktiv arbetsplats. Det är viktigt för unga arbetssökande att deras framtida arbetsplats satsar på jämställda förhållanden. Företag som brister i sitt jämställdhetsarbete förlorar därför en stor del av potentiella arbetssökande. Precis som att satsningar inom social hållbarhet blir viktigare och viktigare för många blir även jämställdhet det. Låt därför jämställdhetssatsningen bli en del av företagets varumärke för att attrahera hela arbetsmarknaden.

Människor utvecklas och trivs bättre i kontexter utan begränsande normer. Om alla medarbetare känner sig inkluderad och tagen på allvar så trivs de bättre och kommer i sin tur att arbeta mer effektivt. Personal som trivs och utvecklas är i sin tur mer troliga att vara lojala och generera lönsamhet till just er arbetsplats. Jämställdhet är en nyckel till en hälsosam och lönsam arbetsplats.

Skip to content