Sedan 2017 ställer diskrimineringslagen krav på att arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder som ersätter det tidigare kravet på jämställdhetsplan. Arbetet med aktiva åtgärder inkluderar alla sju diskrimineringsgrunder och innebär att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och jobba för allas lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Målet med arbetet är att arbetsplatsen ska vara inkluderande och fri från trakasserier och diskriminering.

Arbetet med aktiva åtgärder ska ske kontinuerligt i en process i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda samt följa upp/utvärdera. Det finns även krav på att det ska finnas en plan för trakasserier samt årlig lönekartläggning. Vid fler än 25 anställda ska hela arbetet även dokumenteras.

 

Vkna ger tre värdefulla tips för verksamheter som ska påbörja arbetet med aktiva åtgärder:

1. Sätt ihop en arbetsgrupp

Det är bra att börja arbetet med aktiva åtgärder med att sätta ihop en arbetsgrupp. Eftersom arbetet ska ske i samverkan med fackliga så passar det bra att dessa ingår i arbetsgruppen. Den kan även bestå av HR (som kanske är den som har ansvaret för arbetet) och medarbetare. Se till att alla är insatta i alla steg i arbetet med aktiva åtgärder och bestäm arbetsgången och på vilket sätt gruppen ska vara delaktig.

 

2. Informera verksamheten

Vkna förespråkar att ni visar transparens kring verksamhetens arbete med aktiva åtgärder. Dels är detta är något positivt som görs för att öka trivseln på arbetsplatsen, dels förmedlar det trygghet till de anställda. Att verksamheten visar att jämställdhet, jämlikhet och antidiskriminering är en prioriterad fråga ökar förtroendet för chefer och ledning och minskar motstånd till att berätta om något inte är bra. Det ger även en positiv bild av organisationen utåt, vilket gör att fler kan känna sig bekväma med att söka utlysta tjänster.

 

3. Dokumentera

Oavsett om ni har dokumentationskravet (fler än 25 anställda) eller inte så är det värdefullt att göra en grundlig dokumentation av arbetet. Gör gärna dokumentationen i form av en rapport och skriv även en inledande text hur arbetsgången sett ut. Fördelen med att dokumentera är att det blir lätt att följa och ta del av det som gjorts tidigare. Dokumentationen av arbetet gör det lätt för nyanställda som exempelvis ska ta över arbetet med aktiva åtgärder att ta del av och sedan ta vid och genomföra samma process. Det ger även bättre möjligheter att utvärdera vad som fungerade bra och inte. Fundera var dokumentationen av ert arbete med aktiva åtgärder ska placeras i era system för att verksamheten bäst ska bli påmind att fortsätta att arbeta aktivt för att förebygga diskriminering och trakasserier.

 

Vill ni komma igång med aktiva åtgärder och behöver stöd? Vkna har en praktisk och enkel metodguide för aktiva åtgärder med beskrivningar, metodmaterial och tips för dokumentation. Vi kan även stötta er rådgivande i arbetet eller göra hela eller delar av aktiva åtgärder.

Skip to content