Såhär bekämpar ni rasism, sexism och trakasserier på arbetsplatsen

tecknad bild av tre människor

Rasism, sexism och andra fördomar existerar på arbetsplatser i Sverige idag. Diskrimineringsombudsmannen får in fall årligen som rör flera av diskrimineringsgrunderna.  Att bemöta rasism och andra fördomar när det händer är inte alltid det enklaste. Men forskning säger att det ger resultat - dels blir människor mindre benägna att uttrycka sig fördomsfullt om de bli konfronterade, dels stärker du normen om jämlikhet på arbetsplatsen.

 

Det spelar också roll VEM som säger ifrån. Om en person som inte ingår i den grupp som fördomarna riktas mot säger ifrån, ger detta större gehör. Att ta vara på detta privilegium och stå upp för minoriteter kallas att vara en allierad.

 

Att stärka normpersoner att markera när fördomar uttalas innebär också att göra dessa medvetna om att de kan spela en stor roll för att skapa en tryggare och mer jämlik arbetsplats. Genom att träna alla medarbetare i att bemöta fördomar på ett schysst sätt kan er arbetsplats skapa en armé av allierade. På så sätt kommer ni öka tryggheten för minoriteter, förhindra diskriminering och skapa en mer jämlik arbetsplats. Ni stärker också sammanhållningen på arbetsplatsen.

 

Vkna ger tips för hur ni skapar förutsättningar för en arbetsplats fri från rasism, sexism och trakasserier:

Personer runt ett bort som diskuterar

Låt ledning och chefer äga frågan

Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att trakasserier eller diskriminering inte förekommer på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren inte gör det kan denna bli diskrimineringsersättningsskyldig gentemot den som blivit trakasserad eller diskriminerad.

Men det sänder också ut signaler till de anställda om ledning och chefer visar att jämlikhet, diskriminering och trakasserier är frågor som tas på allvar och arbetas kontinuerligt med. Det ger större trygghet till anställda. Det ökar också möjligheterna att trakasserier uppmärksammas och kommer till kännedom då det är lättare att prata med sin chef om det finns en känsla av att då bli lyssnad på och tagen på allvar. Det handlar helt enkelt om att ha ett aktivt förebyggande arbete.

  

Nävar som slår ihop

Skapa allierade på arbetsplatsen

Låt alla medarbetare vara med och bidra till en jämlik arbetsplats. Skapa en allians av allierade som kan markera och säga ifrån:

  • Utbilda chefer och medarbetare i jämställdhet, mångfald och jämlikhet
  • Utbilda och stärk chefer och medarbetare i att ingripa och säga ifrån vid olämpliga beteenden och kommentarer, tex via KAOS-modellen eller andra metoder.

  

Händer som antecknar vid en dator

Ha levande policys och dokument

Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen har vissa saker på papper. Men policys och riktlinjer kan även ge en trygghet för både chefer och anställda i och med att de gör det tydligt vad som gäller på arbetsplatsen.

 

  • Ta fram en handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter som bygger på en kartläggning och analys av var på arbetsplatsen det finns risker för trakasserier eller diskriminering. Detta är en del av arbetet med aktiva åtgärder, vilket är ett lagstadgat arbete. Detta ska dokumenteras för arbetsplatser med mer än 25 anställda. Gör sedan det som ni bestämt er för i planen.
  • Anta en policy mot trakasserier och diskriminering där det finns rutiner och riktlinjer för att hantera incidenter. Gör policyn känd i hela organisationen. Denna policy är ett krav enligt lag.
  • Informera nyanställda om arbetet mot diskriminering. Detta ökar möjligheten att anställda känner sig trygga med att göra chefer och ledning uppmärksam på om något inträffar.
  • Ha en genomarbetad (skriftlig) värdegrund eller en mångfaldspolicy. Det är inte längre ett krav att ha en jämställdhetsplan (detta har ersatts av arbete med aktiva åtgärder). Men att ha företagets värdegrund på papper där det står hur organisationen arbetar med och har för visioner när det gäller mångfald och jämlikhet gör det enklare för chefer att förmedla detta till medarbetare. Denna ska också vara levande i företaget och mynna ut i praktiska aktiviteter. Ett levande jämlikhetsarbete förhindrar att trakasserier och diskriminering kan uppkomma eller fortsätta.